به نظر شما دسته بندی و مطالب اولیه در صفحه اول سایت چگونه می باشد؟  
نظر شما در مورد طراحی سایت چیست؟  
به نظر شما مطالب سایت به روز می باشد؟  
به نظر شما مناقصات سایت به روز می باشد؟  
به نظر شما اخبار سایت به روز می باشد؟  
به نظر شما آمار سایت به روز می باشد؟  
به نظر شما خدمات الکترونیک سایت به روز می باشد؟  
به نظر شما مطالب فنی سایت به روز می باشد؟  
به نظر شما زیر سایت بهینه سازی  به روز می باشد؟  
به نظر شما زیر سایت مشارکت ها سایت به روز می باشد؟  
شما در چه زمینه ای با اداراه  کل  نوسازی مدارس اصفهان ارتباط دارید؟  
فرم های تعبیه شده مثل نظر سنجی ،تماس با ما و ... مناسب و قابل استفاده برای هر کاربری می باشد؟  
از کدام قسمت سایت بازدید کردید؟
 
تداوم استفاده از یک سایت را در گرو کدام پارامتر ذیل می دانید؟  
پیشنهاد خود را در جهت بهبود کیفیت سایت ذکر نمائید؟  
کدام خدمت می تواند به صورت الکترونیکی برای شما ارائه شود؟  
آیا تمایل به شرکت در قرعه کشی دارید؟